Technické podmienky pre žiarové zinkovanie

Žiarové zinkovanie je moderný spôsob antikoróznej ochrany ocele s viacerými výhodami oproti ostatným spôsobom povrchovej úpravy.

Technické odporúčania pred zinkovaním

 • Pri nesprávne konštruovaných dieloch sa môžu usadzovať zvyšky taviva a zinkový popol.
 • Rôznorodsť konštrukcie (plech, profilová oceľ - rôzne hrúbky) spôsobujú pri ochladzovaní rôzny vzhľad povrchu, resp. tepelné deformácie. V tejto súvislosti odporúčame zinkovať plechové súčasti samostatne.
 • Laserom pálené výrobky musia mať odhranené hrany a obrúsené pálené plochy. Získate tak lepšiu priľnavosť zinku na hranách výrobkov.
 • U profilov tvarovaných za studena môže dochádzať k zosilneniu zinkového povlaku v pruhoch v smere ťahania. Protikorózne vlastnosti povlaku týmto nie sú obmedzené.
 • Pozinkovanie oceľových dielov, ktoré majú veľkosť rovnakú alebo presahujúcu zinkovaciu vaňu, konzultujte vopred s vedúcim zinkovne.
 • Informujte nás tiež o následnej povrchovej úprave materiálu (napr. farbenie, komaxitovanie, sweepovanie alebo o nutnom zachovaní funkčných plôch konštrukcie.)
 • V prípade neobvyklých výrobkov, pri veľkom množstve a rozličných tvarov je potrebná predchádzajúca konzultácia
 • Venujte pozornosť dostatočnej vôli zodpovednej 4-násobku hrúbky povlaku na spojovacích dieloch so závitom
 • Zaistite minimálne 1mm vôľu u všetkých plochách určených k zlícovaniu v závislosti na sile materiálu

Nevhodné pre zinkovanie

 • farba na konštrukcii
 • extrémne mastný materiál
 • hĺbková korózia
 • vypálené nečistoty, medzerz, póry a zápalz vo zvaroch
 • neadekvátne konštrukčné riešenia, napr. kombinovanie materiálov s príliš rozdielnou hrúbkou
 • formovací piesok z odliatkov (treba odstrániť otryskaním)

Zloženie materiálu

Pri zinkovaní je dôležité zloženie materiálu (najmä obsah kremíku, fosforu a síry). Môže totižto spôsobiť niektoré nežiadúce javy, ktorým nie sme schopní zabrániť, napr. urychlená reakcia železa so zinkom, pri ktorej sa vytvorí silnejší zinkový povlak alebo viac vrstiev.

Odporúčame zinkovať oceľ s obsahom kremíku v rozmedzí 0,12 - 0,20% a pod 0,03%
Neodporúčame zinkovať oceľ s obsahom kremíku v rozmedzí 0,03 - 0,12% hmotnostného podielu (hrozí tzv. Sandelinov efekt) a s obsahom nad 0,20%. Taktiež vyšší obsah fosforu pripočítaný ku kremíkovému obsahu môže prispieť k zosilneniu reakcie železa so zinkom.
Graf

Technické otvory

Žiarové zinkovanie dutých konštrukcií nie je možné vykonať bez technických otvorov, a to kvôli nebezpečiu explózie. Je nevyhnutné, aby duté otvory mali dostatočne veľké nátokové a odvzdušňovacie otvory. Ich množstvo a veľkosť tiež významne ovplyňuje kvalitu povrchovej úpravy

Jednotlivé diely musia mať tiež otvory pre zavesenie. Technické otvory o priemere pod 8mm môžu byť po zinkovaní zaliate. U väčších otvorov je potrebný prídavok s ohľadom na hrúbku materiálu. Závity je potrebné očistiť alebo ich pred zinkom ochrániť.

Na nedostatočné množstvo alebo nevhodne umiestnené otvory budete upozornení pri príjme zákazky. Môžete všetko vyriešiť svojpomocne, prípadne technologické otvory vypália naši zamestnanci. Táto služba Vám bude na základe hodinovej sadzby pripočítaná k cene zákazky.

Rozmery dutého profilu v mm Minimálne priemery otvoru v mm v prípade konkrétneho počtu otvorov
1 2 3
15 15 20 x 10 8    
20 20 30 x 15 10    
30 30 40 x 20 12 10  
40 40 50 x 30 14 12  
50 50 60 x 40 16 12 10
60 60 80 x 40 20 12 10
80 80 100 x 60 20 16 12
100 100 120 x 80 25 20 12
120 120 160 x 80 30 25 16
160 160 200 x 120 40 25 20
200 200 260 x 140 50 30 25
Zväzok pozinkovaných týč

Chemické zloženie, povrch, hmotnosť, akosť, hrúbka a drsnosť základného materiálu ovplyvňujú vzhľad, nános, štruktúru zinkovaného povlaku.

Neodporúčame otvorené stavebné diely
U otvorených stavebných dieloch dochádza k problémom ako u pozinkovania, tak u prepravy. Poyinkovanie rovných stavebných dielov je kvalitnejšie a hospodárnejšie.

Predchádzajte deformáciám
Zvážte možnosť roztiahnutia materiálu a symetrické prierezy.

Pozor na "mŕtve" uhly a rohy
Zaistite radiusy a otvory v predeloch. U rámových konštrukcií z otvorených profilov dávajte pozor na odvzdušnenie a drenáže.

Nezabudnite na prítokové a odtokové otvory
Z dôvodu nebezpečia explózie je potrebné, aby duté konštrukcie boli opatrené prítokovými a odtokovými otvorami. Ich usporiadanie a veľkosť ovplyvňujú kvalitu žiarového pozinkovania.

Nezatvárajte profily na plocho
Doporučujeme vyhnúť sa tiež použitiu materiálov s veľmi rozdielnou hrúbkou steny.

Umožnite zavesenie
Prítokové a odtokové otvory odporúčame umiestniť vo zvislej rovine s otovrom pre zavesenie. Ak je na každej strane len jeden prítokový a odtokový otvor, odporúčame ich umiestniť v jednej rovine v protiľahlých rohoch.

proces zinkovania
Biela hrdza

Môže sa objaviť pokiaľ sa zinkový povlak v krátkom čase po pozinkovaní dostane do kontaktu s vodou alebo nadmernou vlhkosťou. Biela hrdza poškodzuje obraz zinkovania len opticky, ale neovplyvňuje kvlaitu povrchovej úpravy a nie je dôvodom reklamácie. Tvorbe bielej hrdze môžete predísť vhodným skladovaním a prepravou. Vyhnite sa transportu pozinkovaného materiálu na otvorených plošinách pri daždi a hmle, zabráňte jeho kontaktu s agresívnymi látkami, a ak je to možné, skladujte tovar pod strechou na suchých podložkách.

Pasivácia

Konzervácia čiže pasivácia zinkového povlaku proti bielej hrdzi umožňuje uchovávať dlhodobejší vzhľad čerstvo pozinkovaného materiálu a chráni povlak pred oxidáciou. Doba trvania pasivačnej ochrany je závislá od korózneho prostredia.

Kontaktujte nás


 • Predmier 458, 013 51, Predmier, Slovensko

 • +421 41 500 10 80

 • info@prodcen.sk
Adresa
Predmier 458, 013 51, Predmier, Slovensko
Telefón
+421 41 500 10 80
Email
info@prodcen.sk