Pravidá spracúvania osobných údajov

Je pre nás dôležité, aby ste sa pri používaní našich služieb cítili bezpečne a aj preto je ochrana Vašich osobných údajov významným prvkom budovania systémov a postupov využívaných v našej spoločnosti. Tieto pravidlá vysvetľujú, akým spôsobom v spoločnosti PRODCEN s. r. o. so sídlom: Predmier 458, 013 51 Predmier, Slovenská republika, IČO: 36 714 640, spracúvame Vaše osobné údaje pri poskytovaní našich služieb.

Naša spoločnosť sa zaväzuje neustále zlepšovať politiku, postupy a systém bezpečnosti ochrany osobných údajov a za týmto účelom ich primerane inovovať a zdokonaľovať. V snahe zabezpečiť efektívnu ochranu osobných údajov získavame a uplatňujeme v praxi najnovšie poznatky.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne Všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (ďalej ako “GDPR”) a ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, Obchodného zákonníka a ďalších predpisov.

Vaše osobné údaje nepredávame ani ich nevyužívame na iné účely ako sú tie, na ktoré ste nám ich vedome poskytli, a ktoré sú v súlade s týmito pravidlami. Zamestnanci našej spoločnosti a ďalšie osoby podieľajúce sa na našej činnosti sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách a dokladoch o záležitostiach, ktoré sme získali pri výkone svojej činnosti, a ktoré nie sú verejne prístupné.

Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na adrese nášho sídla alebo prostredníctvom telefonického kontaktu: +421 41 500 10 80, mail: info@prodcen.sk.

1. Čo sú osobné údaje?

1.1 Osobné údaje znamenajú akékoľvek údaje, na základe ktorých Vás môžeme identifikovať, či už priamo alebo nepriamo. Osobné údaje tak môžu byť napríklad meno, priezvisko, fotografia alebo IP adresa.

1.2 Osobné údaje majú osobitnú podkategóriu, ku ktorej je potrebné pristupovať mimoriadne citlivo. Osobitné kategórie osobných údajov sú také údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odborových organizáciách, ale aj genetické údaje, biometrické údaje ako odtlačky prstov určené na Vašu identifikáciu, či údaje týkajúce sa zdravia. Naša spoločnosť zvyčajne nemá záujem pri uzatváraní zmluvných vzťahov spracúvať osobitné kategórie osobných údajov svojich zákazníkov. V prípade, ak ste nám takéto údaje odovzdali, prosíme Vás, aby ste nás o tom informovali prostredníctvom vyššie uvedených kontaktov a my zabezpečíme ich vymazanie z našich databáz, pokiaľ nám platný právny poriadok SR ich odstránenie neznemožňuje.

1.3 Špeciálnym režimom sa spravujú aj osobné údaje maloletých detí. Naša spoločnosť tieto údaje zvyčajne nespracúva. V prípade, ak zistíte, že nám boli odovzdané osobné údaje maloletých detí, prosíme Vás, aby ste nás o tom informovali prostredníctvom vyššie uvedených kontaktov a my zabezpečíme ich vymazanie z našich databáz, pokiaľ nám platný právny poriadok SR ich odstránenie neznemožňuje (napr. na účely vedenia pracovnoprávnej agendy a sociálneho zabezpečenia).

2. Prečo spracúvame osobné údaje?

2.1 Spracúvanie osobných údajov znamená akúkoľvek operáciu alebo súbor operácií s osobnými údajmi, ako napríklad ich získavanie, usporadúvanie, uchovávanie, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, šírenie, vymazanie alebo likvidáciu, a to bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

2.2 Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým preto, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby.

2.3 V prípade, ak ste naším zákazníkom, spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu objednávky v systéme, ktorý prevádzkujeme spolu so spoločnosťou DHOLLANDIA N.V. so sídlom: Zoomstraat 9, IZ E17-1072, B-9160 Lokeren, Belgicko (ďalej ako „DHOLLANDIA N.V.“), s ktorou sme v pozícii spoločného prevádzkovateľa. Spoločným účelom spracúvania osobných údajov je poskytovanie kvalitnejších služieb našim zákazníkom a budovanie a prezentácia spoločnej značky oboch spoločností. Na tieto účely sme písomne uzatvorili dohodu spoločných prevádzkovateľov. Vyššie uvedené spoločnosti starostlivo a dôkladne posúdili vplyv spoločného spracúvania osobných údajov na Vaše záujmy a základné práva a upravili svoje povinnosti tak, aby ste neboli v dôsledku spoločného spracúvania osobných údajov vystavení zvýšenému riziku či nepohodliu. Pre Vás ako dotknutú osobu sa tak nič nemení a všetky povinnosti spoločností ako spoločných prevádzkovateľov podľa tohto oznámenia sú platné aj v prípadoch spoločného spracúvania.

2.4 Osobné údaje z kamerového systému monitorujúcom naše priestory a okolie našich prevádzok spracúvame spolu so spoločnosťou DHOLLANDIA CENTRAL EUROPE s. r. o. so sídlom: Predmier 458, 013 51 Predmier, Slovenská republika, IČO: 36 389 196, ako spoloční prevádzkovatelia, keďže zdieľame monitorované priestory (ďalej ako „DHOLLANDIA, s.r.o.“). Spoločným účelom spracúvania osobných údajov je spoločný záujem na ochrane a bezpečnosti osôb a majetku v sídle oboch spoločností. Na tieto účely sme písomne uzatvorili dohodu spoločných prevádzkovateľov. Vyššie uvedené spoločnosti starostlivo a dôkladne posúdili vplyv spoločného spracúvania osobných údajov na Vaše záujmy a základné práva a upravili svoje povinnosti tak, aby ste neboli v dôsledku spoločného spracúvania osobných údajov vystavení zvýšenému riziku či nepohodliu. Pre Vás ako dotknutú osobu sa tak nič nemení a všetky povinnosti spoločností ako spoločných prevádzkovateľov podľa tohto oznámenia sú platné aj v prípadoch spoločného spracúvania.

2.5 Okrem toho Vaše osobné údaje spracúvame aj v prípade, ak to vyžaduje platný právny poriadok SR alebo v prípade, ak potrebujeme chrániť oprávnené záujmy našich zákazníkov, našej spoločnosti alebo v odôvodnených prípadoch aj iných osôb.

3. Na aké účely a na akých právnych základoch spracúvame osobné údaje?

Vaše osobnú údaje potrebujeme na: Vaše osobnú údaje spracúvame na základe: Osobné údaje, ktoré z tohto dôvodu spracúvame, sú najmä:
predzmluvné rokovania, t.j. zodpovedanie Vašich otázok k našim službám Vašej žiadosti vykonávame opatrenia pred uzatvorením zmluvy meno, priezvisko, e-mail, telefonický kontakt a ďalšie údaje relevantné pre prípadné uzatvorenie zmluvy, ktoré uvediete počas predzmluvných rokovaní
poskytovanie našich služieb plnenia zmluvy údaje potrebné na uzatvorenie zmluvy a na zabezpečenie informovanosti o priebehu poskytovania služby alebo na administratívne účely, ako napríklad kontakty na zasielanie faktúr a uskutočňovanie platieb a osobné údaje nachádzajúce sa v dokumentácii, ktorú nám poskytnete za účelom poskytnutia objednanej služby
zabezpečenie súladu fungovania našej činnosti s právnymi predpismi plnenia zákonných povinností, napr. účtovných a daňových povinností, ktoré nám vyplývajú hlavne zo Zákona o účtovníctve, Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a Zákona o oznamovaní protispoločenskej činnosti výhradne údaje, ktoré priamo požaduje platný právny poriadok SR v jednotlivých zákonoch, napr. titul, meno, priezvisko obchodných partnerov, ktorými sú fyzické osoby alebo fyzické osoby zastupujúce alebo konajúce v prospech právnických osôb a ďalšie zákonom vyžadované informácie
účely týkajúce sa ochrany oprávnených záujmov našej spoločnosti oprávnených záujmov našej spoločnosti alebo priamo Vás ako dotknutých osôb, pričom v týchto prípadoch vždy starostlivo zvažujeme, či spracúvanie nebude predstavovať neprimeraný zásah do Vašich práv. Ak máte záujem o bližšie informácie, môžete nás o ne požiadať prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov. Proti takémuto spracúvaniu osobných údajov môžete vždy namietať. e-mailové adresy na zasielanie informácií o našich službách, pričom oprávnený záujem našej spoločnosti spočíva v snahe informovať našich zákazníkov o nových produktoch a inováciách, ktoré poskytujeme
kamerové záznamy z interiéru našich priestorov a parkoviska v okolí našich prevádzok, ktoré sú vyhotovované za účelom ochrany majetku, bezpečnosti a zdravia osôb v okolí našej spoločnosti a na našich nehnuteľnostiach a ochrany majetku našej spoločnosti, pričom v tejto časti s nami spracúva osobné údaje ako spoločný prevádzkovateľ spoločnosť PRODCEN, s. r. o.
titul, meno, priezvisko, spoločnosť, ak ste prišli v jej mene, ŠPZ motorového vozidla a trvanie návštevy
zdieľanie informácií o objednávkach, mena, priezviska a kontaktu dotknutých osôb zúčastňujúcich sa na vybavení a úhrade objednávok so spoločným prevádzkovateľom spoločnosťou DHOLLANDIA N.V.
štatistické účely, archívne účely vo verejnom záujme a účely historického a vedeckého výskumu plnenia zákonných povinností podľa Zákona o archívoch a registratúrach a Zákona o účtovníctve údaje, ktoré sú potrebné za účelom splnenia povinnosti archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely
výberové konanie uchádzačov o pracovné pozície plnenia zmluvy, a to do momentu obsadenia príslušnej pracovnej pozície titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, vzdelanie, pracovné skúsenosti a ďalšie údaje uvedené v životopise a motivačnom liste
vytvorenie databázy potenciálnych uchádzačov súhlasu, ak ho uchádzači udelia, a to na obdobie troch rokov titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, vzdelanie, pracovné
o pracovné pozície v prípade uvoľnenia pracovnej pozície alebo do momentu jeho odvolania skúsenosti a ďalšie údaje uvedené v životopise a motivačnom liste

4. Komu sprístupňujeme vaše osobné údaje?

4.1 Akékoľvek osobné údaje, a to bez ohľadu na to, či patria našim zamestnancom, zákazníkom alebo tretím osobám, sprístupňujeme len tým osobám a v tej v miere, aká je nevyhnutná na plnenie zákonných povinností a na poskytovanie našich služieb. Zároveň dbáme na to, aby ich príjemcami boli spoľahlivé subjekty dodržiavajúce svoje zákonné povinnosti a povinnosť mlčanlivosti, pričom s nimi za účelom ochrany Vašich osobných údajov uzatvárame zmluvy obsahujúce tieto záväzky.

4.2 Osobné údaje zo systému objednávok spracúvame v súlade s vyššie uvedeným spolu so spoločnosťou DHOLLANDIA N.V. ako spoloční prevádzkovatelia.

4.3 Osobné údaje z kamerového systému spracúvame v súlade s vyššie uvedeným spolu so spoločnosťou DHOLLANDIA, s.r.o. ako spoloční prevádzkovatelia.

4.4 Vaše osobné údaje ďalej výlučne v nevyhnutnom rozsahu sprístupňujeme sprostredkovateľom, s ktorými máme za účelom ochrany osobných údajov uzatvorenú písomnú zmluvu ako napríklad poskytovateľom softvérového vybavenia alebo technickej a bezpečnostnej podpory našej spoločnosti, ale aj iným prevádzkovateľom ako našim právnym zástupcom či audítorom. V prípade, ak sprístupňujeme Vaše osobné údaje takýmto príjemcom, Vám na požiadanie poskytneme ich konkretizovaný zoznam, pokiaľ nám to zákonná úprava umožňuje.

4.5 Aj keď máme obmedzenú povinnosť poskytovať Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, sme povinní prekaziť spáchanie trestného činu alebo ho oznámiť a takisto máme v niektorých prípadoch povinnosť spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní. V takýchto prípadoch s nimi môžeme zdieľať niektoré osobné údaje.

5. Do ktorých krajín prenášame vaše osobné údaje?

5.1 Vaše osobné údaje zvyčajne neprenášame to tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko).

6. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

6.1 Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa spracúvajú alebo na čas určený platným právnym poriadkom SR, napríklad v prípade vybavovania a prijímania reklamácií, riešenia súdnych sporov, archivácie, povinností vyplývajúcich z boja proti nelegálnej činnosti alebo účtovných povinností.

6.2 Pokiaľ spracúvame Vaše osobné údaje na základe zákona, uchovávame ich tak dlho, ako nám to prikazuje príslušná právna úprava. Ak spracúvame osobné údaje na základe zákona a tento neurčuje dobu ich uchovávania, uchovávame Vaše osobné údaje po dobu 5 rokov, a to z dôvodu, ak by bolo potrebné použiť ich v prípade objasnenia vzniknutých sporov.

6.3 V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe zmluvy a platný právny poriadok SR neurčuje inak, uchovávame ich po jej ukončení po dobu 5 rokov, pre prípad, ak by bolo potrebné použiť ich v prípade súdneho či iného sporu.

6.4 Ak spracúvame Vaše osobné údaje len na základe oprávneného záujmu, uchovávame ich maximálne po dobu 5 rokov od ich posledného použitia rovnako pre prípad ich potreby v súdnom či inom obdobnom konaní alebo do momentu, kedy úspešne namietate proti ich spracúvaniu. Špeciálnemu režimu podliehajú kamerové záznamy, ktoré vymazávame najmenej každých 20 dní, pokiaľ nie sú potrebné ako dôkaz v trestnom, správnom, disciplinárnom alebo inom obdobnom konaní, keďže v takom prípade ich uchovávame osobné údaje počas celej doby, kedy sú na tieto účely potrebné.

6.5 V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe súhlasu, prestaneme ich uchovávať, pokiaľ súhlas odvoláte alebo po uplynutí dohodnutej platnosti súhlasu.

7. Ako o vás získavame osobnú údaje?

7.1 Osobné údaje získavame zvyčajne od zákazníkov, a to najmä prostredníctvom osobných stretnutí, následného uzatvorenia zmluvy a doručenia podkladov na jej plnenie.

7.2 Ak ste našimi zamestnancami alebo inými zmluvnými partnermi, Vaše údaje získavame predovšetkým od Vás pri uchádzaní sa o zamestnanie a pri uzatvorení pracovnej či inej zmluvy.

8. Ako vaše osobnú údaje používame?

8.1 V súlade s vyššie uvedenou tabuľkou získavame len tie osobné údaje, ktoré potrebujeme na to, aby sme Vám poskytli kvalitné služby v súlade so zákonnou úpravou. Vaše osobné údaje chránime a zabezpečujeme, aby boli používané výlučne na ten účel, na ktorý sme ich získali. Naši zamestnanci, ktorí sú oprávnení s Vašimi osobnými údajmi pracovať, sú vyškolení tak, aby zabezpečili Vašu ochranu. Z tohto dôvodu platí, že ak:

8.1.1 sme Vaše osobné údaje potrebovali za účelom uzatvorenia zmluvy alebo vybavenia Vašich predzmluvných požiadaviek, použili sme ich presne za týmto účelom a zákonom schváleným spôsobom;

8.1.2 sme Vaše osobné údaje získali z dôvodu plnenia si zákonných povinností spojených s našou činnosťou, napr. za účelom fakturácie a ďalších účtovných povinností, používame a spracúvame ich spôsobom určeným takýmto zákonom;

8.1.3 spracúvame Vaše osobné údaje z dôvodu oprávneného záujmu, môžete sa spoľahnúť, že budú použité výlučne v snahe takýto oprávnený záujem zabezpečiť;

8.1.4 máme Vaše osobné údaje vďaka tomu, že ste nám udelili súhlas, spracúvame ich za účelom a spôsobom, ktorý je v ňom uvedený, avšak len dovtedy, kým takýto súhlas neodvoláte.

8.2 Zdôrazňujeme, že medzi naše povinnosti patrí aj spolupráca so štátnymi inštitúciami a ak sme povinní poskytnúť Vaše osobné údaje v prípade ich žiadosti alebo v prípade konania pred správnymi alebo súdnymi orgánmi, máme právo Vaše osobné údaje spracúvať aj za týmito účelmi.

9. Aké práva máte ako dotknutá osoba?

9.1 Právo na prístup k údajom

9.1.1 Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či a ako spracúvame Vaše osobné údaje a ak áno, aké údaje a komu ich poskytujeme. Rovnako môžete žiadať prístup k týmto údajom, a to formou jednoduchej žiadosti zaslanej na kontaktné údaje uvedené v úvode týchto pravidiel. Prosíme Vás, aby ste sa v žiadosti nezabudli identifikovať a poskytnúť nám kontaktné údaje, na ktoré môžeme zaslať odpoveď (napr. e-mailovú adresu).

9.2 Právo na opravu

9.2.1 Pokiaľ máte pocit, že niektoré z osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, sú nesprávne, môžete od nás požadovať ich opravu. Taktiež od nás môžete požadovať doplnenie údajov, ktoré považujete za neúplne. Prosíme Vás, aby ste v takom prípade nezabudli jasne a zrozumiteľne uviesť v čom podľa Vášho názoru spočíva nesprávnosť alebo neúplnosť osobných údajov, informáciu o tom, ako si želáte opravu uskutočniť a ak je to potrebné, aj dôkazy o ich nesprávnosti.

9.3 Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

9.3.1 Máte právo požadovať od nás vymazanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, pričom v určitých zákonom určených prípadoch sme povinní tejto žiadosti vyhovieť. Upozorňujeme však, že v niektorých prípadoch nám GDPR umožňuje odmietnuť Vašu žiadosť o vymazanie, napríklad ak je ich spracúvanie potrebné na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého výskumu či na štatistické účely alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

9.4 Právo na obmedzenie spracúvania

9.5 Máte právo obmedziť rozsah, v akom spracúvame Vaše osobné údaje, ak:

9.5.1 ste napadli správnosť osobných údajov, a to až pokiaľ Vaše námietky neoveríme;

9.5.2 je spracúvanie protizákonné a Vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;

9.5.3 už osobné údaje nepotrebujeme, ale Vy ich potrebujete na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

9.5.4 namietate oprávnenosť našich záujmov na spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či naše oprávnené dôvody prevažujú nad Vami uvedenými oprávnenými dôvodmi.

9.6 Právo na prenosnosť údajov

9.6.1 Máte právo získať od nás Vaše osobné údaje v bežne používanom formáte a preniesť tieto údaje k inému prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi. Toto právo sa však týka len údajov, na spracúvanie ktorých ste nám udelili svoj súhlas alebo sa spracúvajú na základe zmluvného vzťahu s Vami a sú spracúvané automatizovanými prostriedkami. Taktiež je toto právo možné využiť len v rozsahu, v akom nemá nepriaznivé dôsledky na práva s slobody iných osôb.

9.7 Právo namietať

9.7.1 V niektorých prípadoch máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov. Ide najmä o spracúvanie, ktoré vykonávame na právnom základe našich oprávnených záujmov, vrátane profilovania založenom na danom právnom základe, ale aj napríklad pri spracúvaní osobných údajov na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely.

9.7.2 V praxi k vzneseniu námietok proti spracúvaniu väčšinou dôjde pokiaľ z nejakého dôvodu nesúhlasíte so spôsobom, akým spracúvame Vaše osobné údaje, napríklad podľa týchto pravidiel. V takom prípade je potrebné, aby ste nás o svojich námietkach informovali. Prosíme Vás, aby ste uviedli jasný a zrozumiteľný opis okolností, na základe ktorej sa domnievate, že predmetné spracúvanie neprimerane zasahuje do Vašich práv a slobôd.

9.8 Práva týkajúce sa automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania

9.8.1 Naša spoločnosť nepraktizuje automatizované individuálne rozhodovanie, t.j. rozhodovanie bez ľudského zásahu. Pokiaľ by však k nemu dochádzalo, mali by ste právo žiadať, aby sa na Vás takéto rozhodovanie nevzťahovalo, ak by takéto rozhodnutie malo právne účinky, ktoré by sa Vás týkali alebo Vás obdobne významne ovplyvňovali.

9.9 Právo podať sťažnosť

9.9.1 V prípade, že budete mať akékoľvek otázky alebo pochybnosti týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať. Naša spoločnosť sa vždy bude snažiť vyriešiť akékoľvek sporné záležitosti k Vašej spokojnosti.

9.9.2 Pokiaľ by ste však s našim postupom neboli spokojný, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, o ktorom nájdete bližšie informácie prostredníctvom https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

10 Zmeny podmienok ochrany osobných údajov

10.1 Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, ak zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, zmenu Vám oznámime na tejto webovej stránke alebo prostredníctvom emailu.

Kontaktujte nás


  • Predmier 458, 013 51, Predmier, Slovensko

  • +421 41 500 10 80

  • info@prodcen.sk
Adresa
Predmier 458, 013 51, Predmier, Slovensko
Telefón
+421 41 500 10 80
Email
info@prodcen.sk