Všeobecné obchodné podmienky

Spoločnosti PRODCEN, s.r.o., so sídlom Predmier 458, 013 51 Predmier, Slovenská republika, IČO: 36 714 640, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 18398/L (ďalej len ako „PRODCEN“).

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) upravujú vzťahy medzi spoločnosťou PRODCEN, ako zhotoviteľom v právnom postavení predávajúceho na jednej strane a fyzickými osobami a/alebo fyzickými osobami – podnikateľmi a/alebo právnickými osobami ako objednávateľmi (ďalej len ako „Zákazník“) na druhej strane (ďalej spoločne len ako „Zmluvné strany“ a každá z nich jednotlivo ako „Zmluvná strana“), ktoré vznikajú v súvislosti vykonávaním povrchovej úpravy materiálu odovzdaného Zákazníkom, spoločnosti PRODCEN a s tým súvisiacich činností, na základe Zmluvy o dielo (ďalej len „ZoD“).

1.2 VOP platia pre akékoľvek a všetky zmluvné vzťahy vznikajúce na základe ZoD medzi spoločnosťou PRODCEN a Zákazníkom, v súvislosti s vykonaním povrchovej úpravy kovov, nižšie uvedenými spôsobmi, a to:

1.2.1 žiarovým pozinkovaním kovov a/alebo

1.2.2 zink-niklovaní a eloxovaní kovov,
(ďalej len ako „Dielo“) a upravujú všeobecné práva a povinnosti Zmluvných strán.

1.3 Práva a povinnosti Zmluvných strán obsiahnuté v týchto VOP tvoria ďalšiu časť obsahu ZoD, ktoré v súlade s ust. § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, platného a účinného v Slovenskej republike (ďalej len „Obchodný zákonník“), odkazujú na použitie VOP.

1.4 PRODCEN je oprávnený jednostranne zmeniť obsah týchto VOP postupom podľa odseku 15.3 týchto VOP, pričom taká zmena je záväzná a upravuje všetky zmluvné vzťahy a obchody z nich vyplývajúce po nadobudnutí účinnosti nového znenia týchto VOP zverejneného podľa pravidiel obsiahnutých v týchto VOP.

2. REGISTRÁCIA ZÁKAZNÍKA

2.1 Zaslaniu objednávky Zákazníka predchádza proces registrácie Zákazníka, prostredníctvom internetovej stránky spoločnosti PRODCEN, www.prodcen.sk, kde nový Zákazník požiada o zaslanie prihlasovacích údajov, a to prostredníctvom žiadosti v ktorej uvedie: *Meno, *Priezvisko, *E-mail, *Spoločnosť, Funkciu, *Telefón, Fax, Adresu, PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH, Mesto a Krajinu. Zákazník má povinnosť vyplniť všetky údaje označené hviezdičkou. Zákazníkovi budú následne zaslané prihlasovacie údaje do systému, čím bude ukončený proces registrácie Zákazníka.

3. OBJEDNÁVKA SLUŽBY A UZAVRETIE ZMLUVY O DIELO

3.1 Registrovaný zákazník odošle záväznú objednávku na vykonanie Diela spoločnosti PRODCEN, a to na emailovú adresu: administrativa@dhollandia.sk, ktorej podstatnými náležitosťami sú:

3.1.1 spôsob vykonania povrchovej úpravy kovu (spôsob vykonania Diela);

3.1.2 veľkosť a počet kusov materiálu;

3.1.3 iné osobitné požiadavky a pokyny týkajúce sa najmä, nie však výlučne, osobitných vlastností materiálu, jeho naloženia, prepravy a/alebo uskladnenia, ak také sú alebo vzhľadom na charakter materiálu musia byť uvedené;
(ďalej len ako „Objednávka“).
Odoslanie Objednávky PRODCENU sa považuje za odoslanie návrhu na uzatvorenie ZoD.

3.2 PRODCEN zašle cenovú ponuku Zákazníkovi, iba v prípade, ak si ju Zákazník v Objednávke vyžiada alebo v prípade Objednávky, ktorá bude v objeme väčšom ako 1.000,00 kg (ďalej len ako „Cenová ponuka“), na ostatné Objednávky PRODCEN cenovú ponuku Zákazníkovi neposiela. Cena za ostatné Objednávky bude vypočítaná v zmysle Oficiálneho cenníku povrchovej úpravy žiarovým zinkovaním, ktorý je uvedený na internetovej stránke spoločnosti PRODCEN, www.prodcen.sk, (ďalej len ako „Oficiálny cenník“). PRODCEN si zároveň vyhradzuje právo v niektorých prípadoch upraviť cenu z Oficiálneho cenníku, a to v závislosti od druhu a počtu kusov dodaných na jeden (1) dodací list. Zákazník bude vopred upozornený o navýšení ceny oproti cene v uvedenej v Oficiálnom cenníku.

3.3 V prípade, že sa vypracuje Cenová ponuka za vykonanie Diela v zmysle Objednávky Zákazníka, tak jej podstatnými náležitosťami sú:

3.3.1 cena za úpravu materiálu (cena za vykonanie Diela);

3.3.2 približný termín vykonania úpravy materiálu (termín vykonania Diela). Úprava materiálu – vykonanie Diela bude uskutočnené spôsobom bližšie špecifikovaným v Technických požiadavkách pre žiarové zinkovanie , ktoré tvoria neoddeliteľnú Prílohu č. 1 týchto VOP (ďalej len ako „Technické požiadavky“) a sú zverejnené na internetovej stránke spoločnosti PRODCEN, www.prodcen.sk.
Zaslaná Cenová ponuka za vykonanie Diela je vyhotovená v súlade s Oficiálnym cenníkom. Cenová ponuka zaslaná Zákazníkovi nie je záväzná, z dôvodu možnej zmeny ceny za vykonanie Diela, a to vzhľadom na možné odchýlky, a to najmä, nie však výlučne, vo veľkosti materiálu, v počte materiálu a v stave materiálu.

3.4 Zákazník je povinný do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia Cenovej ponuky zaslať PRODCENU akceptáciu Cenovej ponuky alebo informáciu o jej neakceptovaní. Akceptácia Cenovej ponuky Zákazníkom a/alebo doručenie materiálu Zákazníkom PRODCENU na vykonanie sa považuje za uzatvorenie ZoD medzi Zmluvnými stranami. Odchýlne dojednania Zmluvných strán v ZoD majú prednosť pred týmito VOP.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že doručovanie písomností formou e - mailovej komunikácie je pre Zmluvné strany záväzné a predstavuje hodnoverný spôsob doručovania písomností medzi Zmluvnými stranami, pričom sa nevyžaduje potvrdzovanie písomností zaslaných e - mailom v materiálnej písomnej forme. Zmluvná strana, ktorá sa dovoláva neplatnosti doručenia e-mailu, ktorým došlo k doručeniu Objednávky, Cenovej ponuky alebo k akceptácii Cenovej ponuky je povinná preukázať, že k doručeniu takéhoto e-mailu nedošlo a nemala objektívnu vedomosť o zlyhaní doručenia takého e-mailu druhej Zmluvnej strane, ktoré neboli spôsobené dôvodmi na jej strane.

4. PREDMET PLNENIA

4.1 Predmetom plnenia v zmysle ZoD je vykonanie povrchovej úpravy žiarovým pozinkovaním alebo zinkniklovaním a eloxovaním kovu, na materiály odovzdanom Zákazníkom PRODCENU v súlade s Technickými požiadavkami. Vykonanie Diela zinkovaním sa uskutočňuje v súlade s Technickými požiadavkami normy STN EN ISO 1461, ktorá špecifikuje všeobecné vlastnosti povlakov a skúšobné metódy na povlaky nanášané ponáraním do železných a oceľových výrobkov (vrátane niektorých odliatkov) do taveniny zinku (obsahujúcej najviac 2% iných kovov). V prípade nahradenia normy STN EN ISO 1461 inou normou sa ZoD bude spravovať aktuálnou platnou normou nahradzujúcou uvedenú normu.

4.2 PRODCEN sa zaväzuje v zmysle ZoD vykonať Dielo pre Zákazníka riadne a včas, na svoje náklady a nebezpečenstvo a Zákazník sa zaväzuje Dielo bez zbytočného odkladu prevziať a zaplatiť cenu za vykonanie Diela.

5. CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Cena Diela bude vypočítaná v súlade s Oficiálnym cenníkom. Cena za vykonanie Diela bude uvedená bez DPH, pričom DPH k nej bude pripočítaná v zmysle aktuálnych právnych predpisov. V prípade ceny za vykonania Diela nižšej ako 50,00 EUR bez DPH, je najnižšia cena za vykonanie Diela vo výške 50,00 EUR bez DPH.

5.2 Cena Diela môže byť navýšená v prípade, ak materiál dodaný Zákazníkom nebude spĺňať štandardy na jeho úpravu v zmysle stanovenej normy STN EN ISO 1461 a Technických požiadaviek. PRODCEN má právo v takomto prípade navýšiť cenu za Dielo o čom bezodkladne informuje Zákazníka, Zákazník v takomto prípade nemá právo na odstúpenie od ZoD. V prípade navýšenia ceny Diela, má Zákazník povinnosť zaplatiť navýšenú cenu Diela. PRODCEN má nárok na navýšenie alebo zníženie ceny Diela v prípade, pokiaľ medzi okamihom uzatvorenia ZoD a vykonaním Diela dôjde k navýšeniu alebo zníženiu nákladov najmä v dôsledku zmeny cien vstupov, a to najmä, nie však výlučne surovín alebo energií.

5.3 Platbu za vykonanie Diela uskutoční Zákazník platobnou kartou oproti odovzdaniu faktúry za vykonanie Diela v deň prevzatia Diela, a to na recepcií spoločnosti PRODCEN. Zákazník, ktorý v posledných troch (3) mesiacoch uzatvoril so spoločnosťou PRODCEN ZoD, pričom cena za vykonanie Diela spolu prekročila sumu 1.000,00 EUR bez DPH, má možnosť uhradiť cenu za vykonanie Diela na základe faktúry, ktorej splatnosť je štrnásť (14) dní odo dňa vykonania Diela. V prípade, ak Zákazník, ktorý má možnosť úhrady ceny za vykonanie Diela faktúrou so splatnosťou štrnásť (14) dní, je v omeškaní so splatnosťou takejto faktúry, tak akékoľvek ďalšie Objednávky zaslané týmto Zákazníkom po splatnosti takejto faktúry, je Zákazník povinný uhradiť platobnou kartou v súlade s podmienkami uvedenými v prvej vete tohto bodu.

5.4 Daňový doklad (faktúra) bude vystavená spoločnosťou PRODCEN vo výške dohodnutej v ZoD, vo forme a s náležitosťami vyžadovanými príslušnými právnymi predpismi. V prípade, ak daňový doklad (faktúra) vykazuje akékoľvek chyby, pre ktoré ho nemožno považovať za platný, je PRODCEN povinný upraviť daňový doklad v súlade s platnou legislatívou. Uvedené platí aj v prípade, ak bude uvedené zistené až dodatočne po tom, čo bola na základe vydaného daňového dokladu uskutočnená úhrada ceny za Dielo.

5.5 Ak nie je Zmluvnými stranami dohodnuté inak, faktúra bude vystavená PRODCENOM ku dňu vykonania (dokončenia) Diela, ak nebolo Zmluvnými stranami výslovne dohodnuté inak.

5.6 V prípade omeškania Zákazníka s úhradou splatnej faktúry alebo jej časti je PROCEN oprávnený požadovať od Zákazníka zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % denne z dlžnej sumy, a to za každý deň omeškania.

5.7 V prípade, že PRODCEN vykonáva pre Zákazníka viacero Diel na základe viacerých ZoD, a čo i len v jednom prípade dôjde k omeškaniu Zákazníka s úhradou ceny Diela (alebo jej časti) na základe ktorejkoľvek splatnej faktúry, stávajú sa splatnými všetky doteraz nesplatné pohľadávky Zákazníka, a to dňom, kedy došlo k omeškaniu v jednotlivom prípade. Zároveň je PRODCEN oprávnený pozastaviť vykonanie ďalšieho Diela takémuto Zákazníkovi, a to až do úplného splnenia všetkých záväzkov zo strany Zákazníka voči PRODCENU.

6. VYKONANIE DIELA

6.1 PRODCEN vykoná Dielo pre Zákazníka do štrnástich (14) dní odo dňa odovzdania materiálu Zákazníkom PRODCENU, pričom uvedená dĺžka vykonania Diela nie je garantovaná a môže byť vzhľadom na osobitnosti vykonania Diela primerane skrátená alebo predĺžená.

6.2 Ak bude na vykonanie Diela potrebná súčinnosť Zákazníka upozorní PRODCEN na túto skutočnosť Zákazníka a vyzve ho k poskytnutiu takejto súčinnosti. PRODCEN je oprávnený prerušiť vykonávanie Diela poprípade s vykonávaním Diela nezačať, a to až do doby poskytnutia takejto súčinnosti Zákazníkom. PRODCEN má nárok na úhradu nákladov vzniknutých v súvislosti s prerušením vykonávania Diela alebo nezačatím vykonávania Diela.

6.3 Miesto vykonania Diela je v sídle objektu spoločnosti PRODCEN, na adrese: Predmier 458, 013 51 PREDMIER. Zákazník odovzdá a/alebo doručí materiál na takto dohodnutom mieste PRODCENU, pričom na rovnakom mieste si vykonané Dielo aj prevezme.

6.4 Dielo je vykonané uskutočnením zvoleného technologického procesu v súlade s Technickými požiadavkami a v zmysle ZoD. V prípade, že v ZoD nie je dohodnuté inak k preukázaniu vykonania Diela sa nevyžaduje vykonanie skúšok a ani predvedenie spôsobilosti Diela slúžiť svojmu účelu. Za vykonané dielo sa považuje také Dielo, ktoré nemá podstatné nedostatky, ktoré nebránia tomu, aby Dielo slúžilo svojmu účelu (ďalej len ako „Podstatné nedostatky“).

6.5 PRODCEN odovzdá Dielo v deň stanovený v ZoD Zákazníkovi, spolu s faktúrou za vykonanie Diela, Protokolom o odovzdaní diela a Dodacím listom.

6.6 V prípade, ak Zákazník má za to, že Dielo má nedostatky, ale napriek zisteným nedostatkom má Zákazník záujem Dielo prevziať, uvedie v Protokole o odovzdaní Diela, konkrétne nedostatky Diela a prevezme Dielo s výhradami. V prípade, ak Zákazník neuvedie v Protokole o odovzdaní žiadne Podstatné nedostatky, považuje sa to za vyslovenie súhlasu Zákazníka s tým, že Dielo nemá Podstatné nedostatky. Zákazník v takomto prípade prevezme Dielo bez výhrad.

6.7 Ak nie je v ZoD dohodnuté inak, je Zákazník povinný prevziať vykonané Dielo v lehote do päť (5) pracovných dní odo dňa oznámenia o vykonaní Diela.

6.8 Odovzdanie materiálu Zákazníkom spoločnosti PRODCEN a vyzdvihnutie Diela Zákazníkom je možné v sídle PRODCENU a v otváracích hodinách: Pondelok – Piatok od 07:00 hod. – 15:00 hod., pričom obedná prestávka je v rozmedzí od 11:00 hod. do 11:30 hod.

6.9 V prípade, ak už Zákazník odovzdal materiál na vykonanie Diela PRODCENU a/alebo PRODCEN začal s vykonávaním Diela a Zákazník doručil PRODCENU odstúpenie od ZoD má Zákazník povinnosť uhradiť PRODCENU sumu zodpovedajúcu výške skutočne vynaložených nákladov na už vykonanú časť Diela, najmenej však vo výške 40 % z ceny Diela dohodnutej v Cenovej ponuke alebo v zmysle Oficiálneho cenníka.

6.10 V prípade, ak nedôjde k prevzatiu Diela Zákazníkom v zmysle bodu 6.7 týchto VOP je PRODCEN oprávnený účtovať Zákazníkovi skladné, za každý deň uskladnenia Diela vo výške 0,03 % z ceny Diela za každý začatý deň uskladnenia Diela (ďalej len ako „Skladné“). Skladné je Zákazník povinný uhradiť pred prevzatím Diela, a to na základe faktúry vyúčtovanej PRODCENOM. PRODCEN je povinný po uplynutí jedného (1) mesiaca odo dňa kedy malo byť Dielo prevzaté Zákazníkom, oznámiť Zákazníkovi, že v prípade, ak si neprevezme Dielo v lehote piatich (5) pracovných dní, odo dňa doručenia takéhoto oznámenia je PRODCEN oprávnený Dielo predať. Nárok na odstúpenie od ZoD tým nie je dotknutý.

6.11 V prípade, ak si Zákazník neprevezme Dielo ani v dodatočnej lehote v zmysle bodu 6.10 týchto VOP je PRODCEN oprávnený Dielo predať vhodným spôsobom, a to aj vtedy, ak Zákazník nebol vlastníkom materiálu z ktorého bolo Dielo vykonané. PRODCEN si z výšky výťažku z predaja Diela odpočíta odmenu vyúčtovanú faktúrou za vykonanie Diela spolu s príslušenstvom (úrokmi z omeškania), Skladným ako aj nákladmi vynaloženými na predaj Diela a zvyšnú časť z výťažku z predaja Diela vydať Zákazníkovi.

7. VYŠŠIA MOC

7.1 PRODCEN nie je v omeškaní s vykonaním Diela a nezodpovedá ani za vzniknutú škodu, v prípade, ak mu v splnení povinností zo ZoD v zmysle týchto VOP dočasne alebo trvale bráni mimoriadna, nepredvídateľná a neprekonateľná prekážka vzniknutá nezávisle od vôle PRODCENU, ktorá nemohla byť rozumne predvídaná v čase uzatvorenia ZoD – tkz. vyššia moc (ďalej len ako „Vyššia moc“).

7.2 V zmysle týchto VOP a na účely ZoD sa za Vyššiu moc považujú najmä, nie však výlučne, živelné pohromy, neplánované prevádzkové odstávky, napríklad v dôsledku porušenia dodávok médií či omeškania s dodávkami médií potrebných k vykonaniu Diela, za ktoré nezodpovedá PRODCEN, nepokoje, demonštrácie, blokády, mobilizácia, vojna, teroristický útok, oheň, embargo, oneskorenie v doprave, v nedostatku pracovných síl, surovín, výrobných alebo prepravných zariadení, ťažkosti práce zahrňujúce zamestnancov, subdodávateľov alebo dodávateľov a nepriaznivé klimatické podmienky znemožňujúce alebo sťažujúce vykonanie Diela. PRODCEN je povinný hneď ako to bude možné oznámiť Zákazníkovi vznik prekážky týkajúcej sa vykonania Diela z dôvodu Vyššej moci.

7.3 Čas vykonania Diela sa primerane predlžuje o dobu, po ktorú trvá prekážka zakladajúca prípad Vyššej moci, ak takáto prekážka trvá viac ako 72 hodín a je to možné, tak Zmluvné strany sa zaväzujú upraviť ZoD primerane okolnostiam Vyššej moci, tak aby bolo možné dosiahnutie účelu sledovaného ZoD. Ak nedôjde k dohode Zmluvných strán týkajúcej sa úpravy ZoD, má PRODCEN právo od ZoD odstúpiť, ibaže nemožnosť plnenia zo ZoD už predtým z dôvodu Vyššej moci nezanikla.

8. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN V SÚVISLOSTI S TECHNICKÝMI POŽIADAVKAMI NA VYKONANIE DIELA

8.1 Zákazník je povinný materiál odovzdaný PRODCENU za účelom vykonania Diela odovzdať v stanovenom termíne a mieste v zmysle ZoD a v stave umožňujúcom PRODCENU riadne vykonanie Diela v súlade s Technickými požiadavkami. Zákazník je povinný odovzdať materiál v takom stave, aby bolo možné vykonať Dielo, a teda je povinný najmä, nie však výlučne, zabezpečiť, že materiál nebude znečistený farbou a ani inými nečistotami, nebude obsahovať zvyšky po valcových olejoch, nebude nad obvyklú mieru mastný, nebude napadnutý hĺbkovou koróziou, na zvaroch materiálu nesmie byť troska, a na materiály musia byť navŕtané prítokové a odvzdušňovacie otvory a oká pre zavesenie v súlade s Technickými požiadavkami. Výrobky z materiálu rezané plameňom, laserom alebo plazmou musia mať odhranené hrany a obrúsené pálené plochy.

8.2 Zákazník zodpovedá za správnosť a úplnosť podkladov a údajov zaslaných a/alebo odovzdaných PRODCENU pred začatím vykonania Diela. Zákazník sa za týmto účelom zaväzuje poskytnúť PRODCENU akékoľvek a všetky informácie súvisiace v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov ako aj informácie, ktoré je po ňom PRODCEN oprávnený požadovať v zmysle príslušných technických noriem a štandardov, a to najmä, nie však výlučne, informácie o zložení a všetkých vlastnostiach odovzdaného materiálu, vrátane špecifikácie stavu materiálu v čase jeho dodania PRODCENU, informácie o povrchu materiálu, pokiaľ je povrch rezaný laserom, plameňom, alebo plazmou, informácie o funkčných povrchoch a ich označení, informácie o miestach kde by povrchové nezrovnalosti znemožnili zamýšľané použitie pokovaného výrobku, vrátane nákresu alebo iného označenia týchto miest, pričom Zmluvné strany prerokujú postup riešenia tohto problému v súvislosti s vykonaním Diela.

8.3 Zákazník si je vedomý skutočnosti, že konštrukcie určené na vykonanie Diela zinkovaním nesmú byť vŕtané vnútorne.

8.4 V prípade, ak Zákazník neposkytne úplné a správne informácie PRODCENU v zmysle bodu 8.2 týchto VOP, tak PRODCEN nezodpovedá za akékoľvek a všetky vady Diela súvisiace s neposkytnutím takýchto informácii a ani za prípadnú škodu ktorá vykonaním Diela vznikla na odovzdanom materiáli. V prípade, ak PRODCEN zistí, že mu Zákazník neposkytol úplné a presné informácie v zmysle bodu 8.2 týchto VOP je oprávnený od ZoD odstúpiť.

8.5 V prípade, ak Dielo bude vykonané žiarovým zinkovaním, tak Zákazník uzatvorením ZoD vyhlasuje, že sú mu známe akékoľvek a všetky požiadavky na kvalitu vykonaných zvarových spojov, tieto nesmú obsahovať žiadne zápaly, póry, trhliny, bubliny, plynové dutiny a dutinky, neprievary či iné neprípustné poruchy. Ak zvarové spoje budú obsahovať tieto nedostatky nenesie PRODCEN žiadnu zodpovednosť za kvalitu vykonania Diela v týchto častiach a ani za prípadnú škodu spôsobenú v tejto súvislosti na materiáli. Zákazník berie na vedomie, že pri zváraní materiálu určeného na zinkovanie (vykonanie Diela) je potrebné používať prostriedky pre čistenie zváracích hubíc, či pre zamedzenie tvorby rozstreku, ktoré odsúhlasí PRODCEN.

8.6 Zákazník berie na vedomie, že vykonanie Diela, žiarovým zinkovaním je protikorózne opatrenie u ktorého nie je garantovaný dekoratívny účinok. Zákazník si je vedomý nebezpečenstva vzniku deformácie alebo deštrukcie materiálu, ktorý bol použitý na vykonanie Diela žiarovým zinkovaním a zmien vnútorného pnutia v dôsledku termických procesov spojených s nerovnomerným ohrevom, pričom PRODCEN nenesie žiadnu zodpovednosť za zmeny materiálu súvisiace s vykonaním Diela, ktoré sú uvedené v tomto bode.

8.7 Zákazník je povinný písomne v Objednávke a/alebo v akceptácii Cenovej ponuky a/alebo v ZoD uviesť, že po vykonaní Diela žiarovým zinkovaním bude na Dielo nanášaná farba, pričom má povinnosť špecifikovať farbu a spôsob jej nanášania na Dielo. V prípade, že Zákazník poruší svoju povinnosť podľa prvej vety tohto bodu, nezodpovedá PRODCEN za akékoľvek všetky nedostatky alebo škodu vzniknutú v dôsledku tohto, že PRODCEN túto skutočnosť pri vykonaní Diela nezohľadnil.

8.8 Zmluvné strany sa dohodli, že celková nepokovovaná plocha odovzdaného materiálu PRODCENU určená na opravu nesmie byť väčšia ako 0,5% z celkovej plochy povrchu a zároveň nesmie byť väčšia ako 10 cm2.

8.9 V prípade, že materiál odovzdaný Zákazníkom PRODCENU nebude spĺňať požiadavky naň kladené v zmysle Technických požiadaviek a normy STN EN ISO 1461, má PRODCEN možnosť odmietnuť vykonanie Diela a/alebo upozorniť Zákazníka na možné dôsledky súvisiace s vykonaním Diela, a to vo forme vád Diela a/alebo Podstatných nedostatkov Diela, za ktoré PRODCEN nezodpovedá a zároveň nezodpovedá ani za škodu na materiáli vzniknutú Zákazníkovi v súvislosti s vykonaním Diela.

8.10 Uzatvorením ZoD, a teda akceptáciou Cenovej ponuky Zákazník potvrdzuje, že bol PRODCENOM oboznámený s technickými podmienkami vykonania Diela, týmito VOP ako aj Technickými požiadavkami.

9. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA A ZÁRUKA

9.1 Zákazník má povinnosť Dielo pri prevzatí prezrieť a oznámiť PRODCENU (i) zjavné Podstatné nedostatky Diela, ktoré budú uvedené v Protokole o odovzdaní Diela, (ii) skryté nedostatky Diela bez zbytočného odkladu, po tom, čo ich zistil, najneskôr však do šiestich (6) mesiacov od odovzdania Diela Zákazníkovi v zmysle týchto VOP, ak je objednávateľom podnikateľ a je zrejmé, že Dielo sa týka jeho podnikateľskej činnosti, v ostatných prípadoch do dvoch (2) rokov odo dňa odovzdania Diela v zmysle týchto VOP (ďalej len ako „Záručná doba“).

9.2 Záruka sa vzťahuje výlučne na vady zistené v Záručnej dobe, ktoré sú spôsobené chybným vykonaním Diela, ktoré majú vplyv na jeho ďalšie spracovanie alebo využiteľnosť. Záručnú dobu nemožno predlžovať. Pre vylúčenie pochybností, Zákazník sa nemôže dovolávať vád týkajúcich sa vykonania Diela, ak bolo Dielo vykonané v štandarde obvyklom pre daný druh materiálu a Zákazník si v Objednávke a ani v ZoD výslovne nevymienil špecifické požiadavky na vykonanie Diela.

9.3 Zákazník je povinný oznámiť PRODCENU vady Diela písomne, a to e-mailom alebo písomným oznámením doručeným do sídla spoločnosti PRODCEN a/alebo osobne v sídle spoločnosti PRODCEN (mieste odovzdania materiálu na vykonanie Diela), a to počas otváracej doby uvedenej v bode 6.8 týchto VOP. V oznámení nedostatkov Zákazník uvedie číslo Objednávky a špecifikáciu nedostatkov pričom stručne a výstižne uvedie v čom vidí nedostatok Diela, vrátane prejavov takéhoto nedostatku a preukáže ho príslušnými dôkazmi, ktorými sú napríklad fotografie, protokol, odborná technická správa.

9.4 Oneskorené oznámenie takýchto nedostatkov Diela alebo oznámenie, ktoré nie je uskutočnené v zmysle bodu 9.3 týchto VOP nezakladá právny nárok Zákazníka domáhať sa právnych nárokov z vád Diela.

9.5 V prípade, ak je vada Diela zistená Zákazníkom podstatným porušením ZoD má Zákazník právo podľa svojej voľby na vykonanie náhradného Diela, opravu Diela, primeranú zľavu z ceny Diela alebo má právo na odstúpenie od ZoD. V prípade, ak vada Diela bola spôsobená na strane PRODCENU, informuje PRODCEN bezodkladne Zákazníka o spôsobe, ktorými vykoná nápravu vád Diela v zmysle prvej vety tohto bodu.

9.6 Zákazník nemá nárok na uspokojenie nároku z dôvodu vád Diela v zmysle bodu 9.5 týchto VOP v prípade, ak je v omeškaní so splatnosťou akejkoľvek faktúry vystavanej PRODCENOM, pričom uvedené sa neuplatní na Zákazníka, ktorým je fyzická osoba – spotrebiteľ.

9.7 Zákazník nemá nárok na uplatnenie vád Diela v prípade, ak vzniknuté vady sú dôsledkom konania Zákazníka, ktorý nezabezpečil, aby materiál použitý na vykonanie Diela bol v stave a mal vlastnosti špecifikované v bode 8.1 týchto VOP, Technických požiadaviek a príslušnej normy STN EN ISO 1461.

9.8 O reklamácií vád Diela rozhodne PRODCEN ihneď a v obzvlášť zložitých prípadoch do piatich (5) pracovných dní. Možnosti odstránenie vád Diela ako aj spôsoby uplatnenia nároku z vád Diela musia byť Zákazníkovi bezodkladne oznámené a do tridsiatich (30) dní odstránené, pokiaľ nebolo medzi Zmluvnými stranami výslovne dohodnuté inak. Márne uplynutie takejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie povinností zo ZoD na strane PRODCENU.

9.9 PRODCEN v záujme právnej istoty uvádza, že na Dielo vykonané žiarovým zinkovaním, napadnuté bielou hrdzou nie je možné uplatniť reklamáciu, nakoľko jej výskyt nesúvisí s kvalitou naneseného povlaku – žiarového zinku, uvedené výslovne stanovuje norma STN EN ISO 1461.

9.10 Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré na Diele vznikli v dôsledku neodbornej manipulácie po jeho odovzdaní Zákazníkovi.

9.11 Všetky práva a povinnosti Zmluvných strán z vád Diela sa spravujú ustanoveniami týchto VOP v spojení s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka upravujúcimi zodpovednosť za vady Diela.

10. ZÁKONNÉ ÚROKY A ZMLUVNÁ POKUTA

10.1 V prípade omeškania Zákazníka s úhradou faktúry za vykonanie Diela alebo prepravu Diela v zmysle ZoD je Zákazník oprávnený zaplatiť PRODCENU zákonný úrok z omeškania, ktorého výška je stanovená nariadením vlády, pričom uvedeným nie je dotknutý nárok PRODCENU na úrok z omeškania v zmysle bodu 5.6 týchto VOP.

10.2 V prípade omeškania Zákazníka s prevzatím vykonaného Diela v zmysle bodu 6.5 týchto VOP je Zákazník povinný zaplatiť PRODCENU zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny Diela za každý deň omeškania Zákazníka s prevzatím Diela, čím nie je dotknutý nárok PRODCENU v zmysle bodu 6.10 týchto VOP.

10.3 PRODCEN má právo za každú jednotlivú upomienku zaslanú Zákazníkovi, pre splnenie povinnosti s ktorej plnením je v omeškaní oprávnená účtovať Zákazníkovi administratívny poplatok vo výške 5,00 EUR, pričom splatnosť takéhoto poplatku nastáva odoslaním upomienky Zákazníkovi.

10.4 PRODCEN má zádržné právo k materiálu, ktorý mu odovzdal Zákazník na vykonanie Diela, a to na zaistenie splatných pohľadávok Zákazníka vyplývajúcich zo ZoD, v prípade, ak Zákazník vyhlási, že neuhradí Cenu Diela alebo sa stane inak zrejmým, že Zákazník neuhradí cenu Diela, následkom okolnosti ktorá u neho nastala a ktorá nemohla byť PRODCENU známa pri uzatváraní ZoD. PRODCEN o uplatnení zádržného práva Zákazníka bezodkladne písomne informuje.

10.5 Po dobu trvania zádržného práva, nie je PRODCEN oprávnený Dielo Zákazníkovi a ani tretej osobe vydať, iba v prípade, ak by bola PRODCENU poskytnutá dostatočná záruka alebo pohľadávky Zákazníka voči PRODCENU zanikli.

10.6 V prípade, ak by Zákazník v náhradnej primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako pätnásť (15) dní, nesplnil svoje pohľadávky voči PRODCENU, má PRODCEN právo Dielo vhodným spôsobom predať, pričom primerane sa použije bod 6.11 týchto VOP.

11. ZÁKONNÉ ÚROKY A ZMLUVNÁ POKUTA

11.1 Ktorákoľvek zo Zmluvných strán môže od ZoD odstúpiť v prípade podstatného porušenia ZoD druhou Zmluvnou stranou z dôvodov uvedených v bodoch 7.3, 8.4, 9.5, 9.8, 9.5 a 9.8 týchto VOP alebo z iných dôvodov uvedených v týchto VOP.

11.2 Za podstatné porušenie ZoD na strane Zákazníka sa považuje najmä:

11.2.1 omeškanie Zákazníka so zaplatením ceny Diela podľa ZoD dlhšie ako tridsať (30) dní;

11.2.2 neprevzatie Diela v termín dohodnutom v ZoD, alebo v inom termíne dohodnutom medzi Zmluvnými stranami.

11.3 PRODCEN je oprávnený odstúpiť od ZoD v prípade, ak Zákazník:

11.3.1 je v úpadku alebo bolo voči nemu začaté konkurzné konanie;

11.3.2 vstúpil do likvidácie alebo bol zrušený (okrem prípadov zlúčenia alebo zmeny právnej formy);

11.3.3 neposkytol ani na opakovanú výzvu PRODCENU súčinnosť potrebnú na vykonanie Diela.

11.4 Oznámenie o odstúpení musí byť vyhotovené v písomnej forme a musí byť zaslané druhej Zmluvnej strane. Odstúpenie je účinné doručením oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane, pričom lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po doručení zásielky obsahujúcej oznámenie o odstúpení druhej Zmluvnej strane. Zmluvné strany sú následne povinné si vrátiť poskytnuté plnenia zo ZoD, ak zo ZoD alebo týchto VOP nevyplýva inak. Pre vylúčenie pochybností, na odstúpenie od ZoD zaslané výlučne formou e-mailu sa neprihliada a také oznámenie má len informatívny charakter.

11.5 Odstúpením od ZoD zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán zo ZoD ku dňu účinnosti odstúpenia (ex nunc). Odstúpenie od ZoD sa ďalej riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

11.6 Odstúpením od ZoD nie je dotknutý nárok na náhradu škody a/alebo zaplatenie akejkoľvek zmluvnej pokuty. Pre vylúčenie pochybností, ustanovenia o náhrade škody a zmluvnej pokute podľa týchto VOP zostávajú v platnosti aj po odstúpení od ZoD, ak v čase trvania ZoD na ne vznikol nárok, a to aj v prípade, že uvedené je sporné, a to až do času právoplatného rozhodnutia o takom nároku.

12. DORUČOVANIE

12.1 Akékoľvek oznámenia (a/alebo iné dokumenty a podania) medzi Zmluvnými stranami, týkajúce sa ZoD a/alebo týchto VOP, musia byť urobené v písomnej alebo elektronickej forme a považujú sa za riadne doručené, ak ich príslušná Zmluvná strana doručí druhej Zmluvnej strane, ktorá je adresátom, na adresu sídla alebo miesta podnikania uvedenú v príslušnom registri, akýmkoľvek z nasledovných spôsobov:

12.1.1 doporučenou poštovou zásielkou; alebo

12.1.2 elektronicky, prostredníctvom e – mailu na verejne dostupnú e – mailovú adresu zmluvného partnera; alebo;

12.1.3 kuriérskou službou.

12.2 Pre vylúčenie pochybností, uvedené spôsoby doručovania nebudú aplikovateľné na tie ustanovenia VOP, ktoré sa týkajú odstúpenia od ZoD alebo procesu uzavierania ZoD (vrátane akceptácie Objednávky) alebo fakturácie, a pri ktorých tieto VOP stanovujú osobitné podmienky doručovania písomností v elektronickej podobe.

12.3 Bežná komunikácia medzi Zmluvnými stranami môže prebiehať telefonicky alebo prostredníctvom e- mailových správ.

12.4 Všetky oznámenia podľa ZoD a týchto VOP sa uskutočnia v slovenskom jazyku, pokiaľ nebude medzi Zmluvnými stranami výslovne dohodnuté inak.

12.5 V prípade, ak sa písomnosť pri dodržaní podmienok podľa týchto VOP vráti ako nedoručená, Zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú dňom vrátenia nedoručenej zásielky (fikcia doručenia).

13. ROZHODNÉ PRÁVO A ARBITRÁŽ

13.1 Ustanovenia týchto VOP a všetky ZoD uzatvárané podľa týchto VOP sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka platného v Slovenskej republike v čase uzavretia ZoD.

13.2 Všetky spory zo Zmlúv alebo v súvislosti so ZoD sa budú riadiť hmotnoprávnymi a procesnoprávnymi predpismi právneho poriadku Slovenskej republiky.

13.3 Zmluvné strany sa dohodli, všetky spory alebo nároky, ktoré vzniknú zo Zmlúv alebo v súvislosti so ZoD, vrátane sporov týkajúcich sa ich platnosti, porušenia, ukončenia alebo existencie, budú s konečnou platnosťou rozhodnuté na súde miestne príslušnom podľa sídla spoločnosti PRODCEN.

14. RÔZNE

14.1 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek a všetky informácie, ktoré si poskytli v rámci predzmluvných vzťahov a/alebo uzatvárania a plnenia ZoD, a ďalej informácie, tvoriace jej obsah a informácie, ktoré si poskytnú alebo inak vyplynú z jej plnenia, ostanú podľa ich vôle dôverné. Pre vylúčenie pochybností, informácie uvedené v týchto VOP sa nepovažujú za dôverné v rozsahu zverejnenom na webovom sídle PRODCENU, a to na adrese: www.prodcen.sk.

14.2 Akékoľvek pojmy definované v týchto VOP budú mať rovnaký význam pri ich použití v ZoD. V prípade, že výslovne nie je uvedené inak, všetky výrazy v týchto VOP v prípade, že sú uvedené v jednotnom čísle, zahŕňajú i množné číslo, a všetky významovo prípustné gramatické tvary.

15. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

15.1 Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou ZOD uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami ako časť ZoD podľa ust. § 273 Obchodného zákonníka. Zákazník vyhlasuje a svojím podpisom ZoD potvrdzuje, že bol so znením VOP riadne oboznámený.

15.2 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 08.03.2018 a aplikujú sa na všetky Objednávky, Cenové ponuky a ZoD uzatvárané medzi PRODCENOM a Zákazníkom odo dňa účinnosti týchto VOP.

15.3 PRODCEN je oprávnený jednostranne meniť znenie VOP a/alebo nahradiť niektoré ustanovenia VOP novými ustanoveniami a/alebo vydať nové znenie VOP, ktoré v nahradí tieto VOP v celom rozsahu. Nové a/alebo zmenené ustanovenie VOP alebo nové znenie VOP bude aplikovateľné na Objednávky, Cenové ponuky a ZoD uzatvorené odo dňa nadobudnutia účinnosti nového a/alebo zmeneného ustanovenia VOP alebo nového znenia VOP. Zákazník nie je oprávnený dovolávať sa pôvodného znenia VOP, pokiaľ hodnoverne nepreukáže, že k zverejneniu nového alebo upraveného znenia VOP nedošlo najneskôr v deň uzavretia ZoD.

15.4 Aktuálne znenie VOP bude Partnerovi prístupné na webovom sídle spoločnosti PRODCEN.

15.5 V prípade, ak sa niektoré ustanovenie týchto VOP stane neplatným alebo neúčinným, prípadne nevymožiteľným, nebude to mať vplyv na platnosť a účinnosť, prípadne vymožiteľnosť ostatných ustanovení týchto VOP. V takom prípade PRODCEN nahradí také neplatné, neúčinné a/alebo nevymožiteľné ustanovenie týchto VOP novým ustanovením, ktorého znenie bude zodpovedať úmyslu vyjadrenému pôvodným ustanovením týchto VOP.

15.6 Ustanovenia týchto VOP sa neaplikujú na vzťah vzniknutý uzatvorením jednotlivej ZoD iba v prípade, ak Zmluvné strany dohodou výslovne vylúčia aplikáciu niektorého z ustanovení týchto VOP, prípadne aplikáciu týchto VOP ako celku.

15.7 Zákazník svojím podpisom na Objednávke, Cenovej ponuke, ZoD alebo akejkoľvek inej časti zmluvnej dokumentácie, na ktorú sa vzťahujú tieto VOP, potvrdzuje, že je plne spôsobilý k uzavretiu ZoD so spoločnosťou PRODCEN a že ZoD uzavrel na základe svojej vážnej a slobodnej vôle, že ZoD nebola uzavretá pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok a po uzavretí ZoD je viazaný jej obsahom vrátane práv a povinností uvedených v týchto VOP. Zákazník ďalej vyhlasuje, že bol oboznámený s tým, že tieto VOP tvoria časť obsahu ZoD v súlade s ust. § 273 Obchodného zákonníka, a že si tieto VOP pozorne prečítal, v celom rozsahu porozumel ich obsahu, na znak čoho pripojí vlastnoručný podpis na Objednávke a/alebo Cenovej ponuke a/alebo ZoD.

V Predmieri, dňa 08.03.2018.

Kontaktujte nás


  • Predmier 458, 013 51, Predmier, Slovensko

  • +421 41 500 10 80

  • info@prodcen.sk
Adresa
Predmier 458, 013 51, Predmier, Slovensko
Telefón
+421 41 500 10 80
Email
info@prodcen.sk